GPDR

Vážený zákazníku,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak Cigar point s.r.o. (dále jen „CIGAR POINT“), v souvislosti s naší obchodní činností, poskytováním produktů a služeb, zpracovává Vaše osobní údaje.
Smyslem této informace je poskytnout Vám vše o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.
Seznamte se proto s tímto obsahem. Vaše dotazy zodpovíme na adrese Cigar point, Golčova 486, 148 00 Praha 4, e-mailové adrese: vlasak@cigarpoint.cz nebo na telefonické lince +420 602 552 519.

 

1. OBECNÉ INFORMACE


Cigar Point má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů zákazníků, které musíme dodržovat a bez poskytnutí Vašich osobních údajů bychom Vám naše produkty a služby nemohli vůbec poskytnout. Osobní údaje zákazníků zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o zákazníky, abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou produktů a služeb. K tomu potřebujeme v některých případech získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého zákazníka informujeme.

Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, nebo zákazníků bývalých. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, jako jsou zmocněné osoby, oprávněné osoby nebo zástupci právnických osob, ohledně kterých získáme údaje, při poskytování služeb našim zákazníkům, ačkoliv s nimi nemáme přímý smluvní vztah.

 

1.1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený legitimní účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje zákazníků a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
(b) Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, změně, zničení či ztrátě osobních údajů, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití;
(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;
(d) dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1. INFORMACE O SPRÁVCI

Správcem Vašich osobních údajů je: Cigar point s.r.o., se sídlem Praha 4, Golčova 486, PSČ 148 00, IČ: 24834815, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178727.

 

2.2. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ

Jako správce CIGAR POINT určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za soulad zpracování osobních údajů s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů /zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o GDPR, dále jen „Nařízení“/. Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme pouze na základě některého právního titulu zpracování stanoveného v Nařízení a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2.2.1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.
Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu

(a) především pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména

(i) plnění povinnosti postupovat obezřetně,
(ii) předcházení vzniku škod na majetku CIGAR POINT;
(iii) prevence podvodného jednání, kterému mohou být zákazníci či CIGAR POINT vystaveni;
(iv) plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;
(v) plnění povinností CIGAR POINT vůči dohledovým a dozorovým orgánům a plnění pravidel obezřetného podnikání;
(vi) splnění archivačních povinností;
(vii) splnění účetních a daňových povinností;
(viii) splnění povinností dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek;
(ix) vedení reklamačních řízení a plnění dalších povinností CIGAR POINT dle občanského zákoníku plynoucích z vadného plnění či práva na vrácení zboží;
(x) splnění povinností při identifikaci a kontrole zákazníka dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

(b) za účelem uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné příslušnou smlouvu s Vámi uzavřít a závazky z ní plnit (včetně doručení zboží) bez nepřiměřených právních rizik, včetně ukončení smlouvy s Vámi;

(c) z určitého důvodu oprávněného zájmu CIGAR POINT, zejména pro

(i) ochranu práv a právem chráněných zájmů CIGAR POINT, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, například při dokládání skutečností, které CIGAR POINT potřebuje doložit třetím osobám, vymáhání pohledávek nebo jiného uplatnění pohledávek,
(ii) rozvoj a vývoj poskytovaných produktů a služeb;
(iii) řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.
(iv) nabízení souvisejících produktů a služeb zákazníkům bez získání jejich souhlasu (pro účely přímého marketingu),
(v) ochrana bezpečnosti majetku a osob nacházejících se v prostorách monitorovaných kamerovým systémem.
Pokud jste spotřebitel, Vaše osobní údaje získané v souvislosti s prodejem zboží přes internet (tj. zejména v e-shopu) nejsou bez Vašeho souhlasu používány pro jiné účely než pro danou koupi a údaje nejsou předávány jiným osobám (pokud není toto předání nutné pro danou koupi).

2.2.2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S VAŠÍM SOUHLASEM

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že CIGAR POINT nebude schopna poskytnout některé produkty či služby, nebo bude nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává CIGAR POINT Vaše osobní údaje pro následující účely:

(a) péče o zákazníky (včetně potencionálních); jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují např. výzkumy trhu;
(b) zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení;
(c) zasílání drobných darů – dárkových předmětů v rámci marketingových kampaní.

 

2.3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

CIGAR POINT zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje, popisné a jiné údaje a v nezbytném a oprávněném rozsahu rovněž údaje o jiných osobách. Bližší informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů zákazníků jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Informačního memoranda.

Některé specifické kategorie osobních údajů a způsoby jejich zpracování:

Záznam komunikace
CIGAR POINT může monitorovat a zaznamenávat vybranou komunikaci se zákazníky, zejména písemnou komunikaci a případně i telefonické hovory. V případě pořizování záznamů telefonických hovorů Vás na to vždy předem upozorníme. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej výhradně pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů nebo s Vaším souhlasem pro účely péče o zákazníka.

Kamerové záznamy
CIGAR POINT může monitorovat a zaznamenávat záznamy Vašeho pohybu, chování a komunikace v prostorech monitorovaných kamerovým systémem (zejména v kamenné prodejně CIGAR POINT). V případě pořizování kamerových záznamů Vás na to vždy předem upozorníme před vstupem do monitorovaných prostor. Pořízené záběry jsou důvěrné a využíváme je výhradně pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů.

 

2.4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Způsob, kterým CIGAR POINT zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, v systémech CIGAR POINT a jejích zpracovatelů. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů CIGAR POINT může být též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o zákaznících; při tom dochází též k vytváření odvozených údajů o zákazníkovi. To se provádí zejména pro účely péče o zákazníky a marketingové účely.
Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci CIGAR POINT a v potřebném rozsahu také třetí osoby – zpracovatelé. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama CIGAR POINT.

 

2.5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům CIGAR POINT v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zákazníků, pouze však v rozsahu, který je v tom případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů zákazníků CIGAR POINT. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama CIGAR POINT. Příjemci osobních údajů mohou být subjekty vymezené v příloze č. 2 tohoto dokumentu.

 

2.5.1. V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JE CIGAR POINT OPRÁVNĚNA NEBO POVINNA PŘEDÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

(a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
(b) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek CIGAR POINT za zákazníky.

 

2.5.2. S VAŠÍM SOUHLASEM A V ROZSAHU PODLE 2.2.2, PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE:

(a) jiným osobám za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb CIGAR POINT či dalších osob zákazníkům (mimo případy přímého marketingu, ke kterému CIGAR POINT souhlas zákazníků nepotřebuje). Takové předávání budeme v případě udělení Vašeho souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto Informačním dokumentu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů. Předávat budeme pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu potřebném pro daného příjemce. Zákazníci, jejichž osobní údaje budou předány, mohou být vybráni na základě kritérií dohodnutých s daným příjemcem (zejména kritérií sociodemografických, ekonomických či založených na rozsahu a četnosti služeb poskytovaných CIGAR POINT). Při takovém předávání budeme zvláště pečlivě dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

 

2.6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ, EU A EHP

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie („EU“) a Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo v zemích u nichž existuje rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů, kde sídlí nebo se nacházejí subjekty zpracovávající Vaše osobní údaje a které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. CIGAR POINT, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů zákazníků, nepředávají osobní údaje dodavatelů do zemí mimo EU a EHP nebo do zemí u nichž neexistuje rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů.

V případě, že by se společnost CIGAR POINT rozhodla pro jiné předání osobních údajů než uvedené v předchozím odstavci, sdělí Vám další informace ve smyslu č. 13 odst. 1. písm. f) Nařízení.

 

2.7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje zákazníků zpracovává CIGAR POINT pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. V té souvislosti platí, že osobní údaje zpracovávané CIGAR POINT :
(a) z důvodu plnění smlouvy jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem;
(b) z důvodu plnění právní povinnosti jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
(c) pro účely oprávněných zájmů CIGAR POINT nebo třetích stran jsou zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, pokud nedojde k některé skutečnosti, která má za následek dřívější ukončení zpracování (např. námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu), zpravidla jsou osobní údaje zpracovávány po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt;
(d) na základě Vašeho souhlasu jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do doby kdy byl Vámi odvolán; není-li stanoveno jinak, je souhlas udělován standardně maximálně na dobu 3 let, po nichž CIGAR POINT žádá subjekty osobních údajů o opětovné udělení souhlasu.

 

2.8. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

V tomto Informačním dokumentu jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste CIGAR POINT povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:

(a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky některých svých produktů či služeb, nebo
(b) odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.
V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se, prosím, na CIGAR POINT buď osobně na adrese Golčova 486, 148 00 Praha 4 nebo písemně na tutéž adresu, e-mailem na adresu: vlasak@cigarpoint.cz.cz, nebo na telefonické lince +420 602 552 519.

 

2.9. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje zákazníků získáváme zejména:
(a) od samotných zákazníků, a to např. při uzavírání smluv týkajících se produktů či služeb CIGAR POINT nebo při samotném využívání produktů či služeb zákazníky apod.;
(b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
(c) od třetích osob oprávněných s osobními údaji zákazníka nakládat a předat je CIGAR POINT při splnění stanovených podmínek,
(d) od zájemců o produkty a služby CIGAR POINT v rámci marketingových akcí a kampaní;
(e) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů zákazníků.

 

2.10. PRÁVO ŽÁDAT O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

2.10.1

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace a potvrzení o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a umožníme Vám přístup k těmto osobním údajům a informacím, pro jaké účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly zpřístupněny a plánované době zpracování, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.

2.10.2

Při splnění dalších předpokladů máte právo požadovat po CIGAR POINT opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a právo ohledně zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

2.10.3

Máte dále právo, abychom Vám poskytli informaci o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás a právo na to, abychom Vás informovali o případech rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně použitého postupu a významu a předpokládaných důsledcích pro Vás.

2.10.4

Na Vaši žádost Vám poskytneme zdarma jednu kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie jsme oprávněni Vám účtovat přiměřený poplatek ve výši administrativních nákladů.


2.11. PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.11.1

Máte právo, abychom Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

 

2.12. PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)
2.12.1

Nebrání-li tomu povinnosti vyplývající pro CIGAR POINT z právních předpisů nebo nutnost uchovat osobní údaje pro účely právní ochrany CIGAR POINT, máte právo na to, aby CIGAR POINT bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud:
(a) osobní údaje již CIGAR POINT nepotřebuje pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
(b) odvoláte souhlas, na jehož základě CIGAR POINT zpracovává a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
(c) vznesete námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na straně CIGAR POINT nebo se jedná o zpracování formou přímého marketingu;
(d) CIGAR POINT zpracovává osobní údaje protiprávně;
(e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti právním předpisem, který se na CIGAR POINT vztahuje.

 

2.13. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
2.13.1

Máte právo na to, aby CIGAR POINT omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

(a) namítnete nepřesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
(b) je zpracování protiprávní, ale vy budete výmaz osobních údajů odmítat a žádat místo toho o omezení jejich použití;
(c) CIGAR POINT již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(d) vznesete námitku proti zpracování (pro jiný účel než přímý marketing), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody CIGAR POINT převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

2.13.2

Je-li zpracování osobních údajů omezeno, bude je CIGAR POINT, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

2.13.3

Pokud CIGAR POINT na Vaši žádost omezí zpracování osobních údajů, budete předem upozorněni v případě, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

2.14. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
2.14.1

Pokud bude CIGAR POINT zpracovávat Vaše osobní údaje automatizovaně na základě Vámi uděleného souhlasu nebo uzavřené smlouvy, budete mít právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli CIGAR POINT, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

2.14.2.

Bude-li to technicky proveditelné a nebudou-li tomu bránit jiné důvody, CIGAR POINT na Vaši žádost osobní údaje předá přímo jinému, Vámi určenému správci.

 

2.15. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.15.1

Výslovně Vás upozorňujeme na to, že v případě, kdy CIGAR POINT zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo z jiného důvodu svého oprávněného zájmu, máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. CIGAR POINT v takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat až do doby, kdy bychom prokázali existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovali nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, s výjimkou zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2.15.2

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), nebudeme Vaše osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávat.

2.16.

Právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů
Máte právo ohledně zpracování Vašich osobních údajů podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

3. CIGAR POINT JAKO ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V určitých případech nakládá CIGAR POINT s osobními údaji zákazníků též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde na příklad o spolupráci s třetími subjekty při, zprostředkování produktů či služeb třetích subjektů nebo spolupráci s třetími subjekty na věrnostních programech. Pro bližší informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, není-li poskytnutím informací v konkrétním případě pověřena CIGAR POINT.

 

4. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY

CIGAR POINT v rámci péče o zákazníky rozvíjí technologie tak, abyste pro využívání našich produktů a služeb mohli využívat moderní elektronické komunikační prostředky. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu a užíváním sociálních sítí. Zároveň si uvědomujeme zvláštní povahu poskytování našich produktů a služeb, a proto při používání těchto prostředků a aplikací dbáme na ochranu osobních údajů zákazníků.

Sociální sítě
Můžete nás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály používáme hlavně jako marketingové nástroje, aktuálně přes ně nedochází k poskytování našich produktů a služeb.

Cookies
Při poskytování svých produktů a služeb využíváme také cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky těmto souborům můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým návštěvníci s obsahem našich webových stránek pracují. To nám pomáhá komunikovat vstřícněji s návštěvníky našich webových stránek, případně efektivněji zacílit náš marketing. Bližší informace o cookies najdete na našich webových stránkách.

 

5. PLATNOST A ÚČINNOST 

Tento Informační dokument je platný a účinný ke dni 1. 4. 2020. Aktuální znění Informačního dokumentu je uveřejněno na webových stránkách CIGAR POINT a současně je dostupné na našich prodejních místech a v sídle CIGAR POINT.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, údaj o věku nad 18 let, adresa trvalého pobytu, u zákazníka fyzické osoby – podnikatele také IČO a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače, podpis, číslo účtu, který vedeme, datum narození a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme.
 2. Kontaktní údaje – kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.
 3. Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy – jedná se o údaje nutné především k posouzení rizikovosti obchodu. Mezi tyto údaje se v závislosti na typu uzavírané smlouvy řadí údaje o insolvenčním řízení, nespolehlivém plátcovství DPH.
 4. Údaje vznikající plněním závazků ze smluv – v této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například doba trvání smlouvy, stav pohledávek CIGAR POINT za Vámi, údaje o provedených platebních transakcích.
 5. Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb – jedná se o osobní údaje získané při naší vzájemné interakci. Jde zejména o údaje, jež slouží k zajištění bezpečnosti komunikace, záznamy komunikace.
 6. Osobní údaje vzniklé naší činností – jde zejména o námi přidělená čísla zákazníka/produktu, data vytvořená vyhodnocením Vašeho transakčního chování anebo údajů poskytnutých z Vaší strany (například pro zjištění, zda byly naplněny podmínky pro uplatnění slevy atd.), vyhodnocení podané žádosti o produkt či službu nebo vyhodnocení potřebné pro naše rozhodnutí, zda Vám produkt anebo službu nabídneme či nikoliv. Dále může jít o sociodemografické údaje – například věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání.
 7. Kamerové záznamy pořízené kamerovými systémy.

Příjemci osobních údajů

Dle článku tohoto dokumentu označeného jako Příjemci osobních údajů (bodu 2.5) mohou být příjemci identifikačních, kontaktních a dalších v příloze 1 uvedených osobních údajů zákazníků subjekty, které spadají do některé z následujících kategorií dodavatelů zboží a služeb pro CIGAR POINT:

• dodavatelé zboží,
• dodavatelé dopravních, přepravních a poštovních služeb,
• dodavatelé IT služeb,
• dodavatelé marketingových služeb,
• dodavatelé účetních služeb,
• dodavatelé právních služeb;
• členové sítě obchodních zástupců CIGAR POINT,
• obchodní konzultanti CIGAR POINT.

 

Jsme společnost Cigar Point s.r.o., se sídlem Golčova 486, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178727, IČ: 24834815, DIČ: CZ24834815, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.


 

COOKIES

Na těchto webových stránkách pracujeme se soubory cookies. Více si o naší práci s cookies můžete přečíst níže. Nastavení souhlasu s používáním cookies na webu www.cigar-point.cz můžete provést na stránce nastavení cookies ve spodní části domovské stránky.

 

CO JSOU COOKIES A K ČEMU SLOUŽÍ

Cookies jsou textové soubory, které po omezenou dobu ukládají určité informace. V okamžiku, kdy poprvé vstoupíte na příslušnou internetovou stránku, váš prohlížeč tyto soubory automaticky stáhne a uloží do vašeho zařízení (telefon, tablet, počítač). Soubor cookie obsahuje nejméně dva komponenty, a to název a hodnotu souboru. Obvykle obsahuje také datum, kdy dojde k jeho automatickému smazání (to je nastaveno podle plánované životnosti daného souboru). Existuje rozdíl mezi soubory cookies platnými po dobu relace (session cookies) a trvalými soubory cookie (persistent cookies). Soubory cookie platné po dobu relace jsou automaticky vymazány ihned poté, co příslušná prohlížecí relace skončí. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem počítači uloženy po celou dobu životnosti příslušných souborů cookies a k jejich vymazání dojde až na konci uvedené doby.

Soubory cookie jsou určeny k tomu, aby uživatelům usnadňovaly návštěvy internetových stránek a aby pro ně byly návštěvy uživatelsky příjemné. Soubory cookies si uloží vámi preferované nastavení, a pokud se na určitou internetovou stránku vrátíte opakovaně, umožní stránce „vzpomenout si“, které produkty jste naposledy vložili do košíku, nebo zajistí, aby se stránka automaticky zobrazila ve vámi preferovaném nastavení nebo s preferovanou velikostí písma.

 

JAKÉ TYPY COOKIES POUŽÍVÁME

 • Nutné, referenční
  Tyto cookies jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a aby fungovaly tak, jak mají (např. aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení)
 • Statistické
  Tyto cookies nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit
 • Marketingové
  Pomocí těchto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb, tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky
 • Neklasifikované

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru této části. Nastavení souhlasu s používáním cookies na webu www.cigar-point.cz můžete provést na stránce nastavení cookies ve spodní části domovské stránky.

 

Vymazání Ve vašem prohlížeči můžete cookies vymazat. Blokování Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče: Nastavení cookies si můžete ověřit zde: Allaboutcookies.org

 

Na webových stránkách www.cigar-point.cz používáme pro přehrávání videoobsahu službu YouTube. Vezměte prosím na vědomí, že služba YouTube má vlastní pravidla týkající se souborů cookies a ochrany soukromí, která nemůžeme ovlivnit. Zájemcům o podrobnější informace doporučujeme prostudovat Zásady ochrany osobních údajů Google

 

Prohlášení o použití Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google

Jak zakázat sledování Google Analytics Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

 

PROČ MŮŽEME COOKIES ZPRACOVÁVAT

S nutnými cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytovat.

Statistické a marketingové cookies nám umožňuje zpracovat tzv. oprávněný zájem. K takovému zpracování vás ale samozřejmě nesmíme jakkoliv nutit a můžete proti němu vznést tzv. námitku (kontaktní údaje uvádíme výše). Zpracování těchto cookies můžete kdykoliv zastavit prohlížením webových stránek v anonymním režimu, nebo zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.

Marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Váš souhlas odvozujeme z nastavení vašeho prohlížeče. Zpracování těchto cookies můžete kdykoliv zastavit prohlížením webových stránek v anonymním režimu, nebo zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.

 

JAK JDE ZABRÁNIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách, se posuzují v podobě hromadného celku, tedy v podobě, která neumožňuje identifikaci návštěvníka webu jako jednotlivce.

Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování. I vy sami si můžete v nastavení svého prohlížeče upravit povolení využívání souborů cookie tak, aby více odpovídalo vašim potřebám. Většina prohlížečů vám umožní přijmout či vymazat všechny soubory cookie nebo dovolit využívání pouze některých typů souborů cookie. Zamezit ukládání souborů cookies do vašeho koncového zařízení můžete tak, že v nastavení svého prohlížeče zvolíte funkci „nepovolovat cookies“ („do not accept cookies“).

Používáme ověření věku Adulto