Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě. Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Cigar Point: www.cigar-point.cz. Tento internetový obchod provozuje společnost Cigar Point s.r.o., se sídlem Golčova 486, Praha 4 - Kunratice, PSČ 148 00, Česká republika, IČO 24834815, DIČ CZ24834815, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178727

 

I. Obchodní a dodací podmínky:

Veškeré objednávky přijaté společností Cigar Point s.r.o. prostřednictvím internetového obchodu cigar-point.cz jsou považovány společností za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami. Přijetí objednávky podmiňuje společnost Cigar Point s.r.o. uvedením potřebných údajů pro fakturaci, kterými se rozumí: 

 • dodací a fakturační adresa
 • kontaktní údaje objednatele (jméno + příjmení, obchodní firma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bydliště či místo podnikání)
 • přesný popis objednaného zboží (katalogový kód, popis, množství, cena atd.)
 • uvedení jména objednatele, jedná-li se o objednávku učiněnou jménem právnické osoby

Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce úplné, nemůžeme dané objednávce vyhovět. 

Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod cigar-point.cz okamžikem učinění objednávky.

 

II. Obchodní a dodací podmínky:

Kupující souhlasem s obchodními podmínkami prohlašuje, že je starší 18-ti let. Mladší 18-ti let NEMŮŽE v našem obchodě nakupovat. Ověření věku kupujícího proběhne po provedení registrace v našem eshopu nebo provedení objednávky. Objednávka se stává PLATNOU až po ověření plnoletosti kupujícího. Ověření plnoletosti před odesláním objednávky může být provedeno zasláním fotografie či skenu Vašeho občanského průkazu se zobrazenými údaji celé jméno a datum narození, další informace či fotografie může být překryta.

Případně lze při registraci zadat IČ firmy, kde působíte a není tak nutné ověřovat věk. Ověříme na ve veřejném rejstříku www.justice.cz. Dále bude ověření věku kupujícího ověřeno dopravcem při předání zásilky požádáním o předložení občanského průkazu nebo jiného identifikačnímu dokladu k řádnému ověření.

 

III. Dodací lhůta:

Standardní dodací lhůta pro dodání zboží zákazníkovi činí, pokud nebude dohodnuto jinak, u doutníků, které jsou v danou dobu na skladě, tři pracovní dny ode dne přijetí objednávky. U ostatního zboží a zboží, které není momentálně skladem, je dodací lhůta deset dní ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně skladem, bude zákazník o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem informován včetně podání informace o předpokládaném termínu expedice zboží.

 

IV. Zrušení objednávky ze strany prodejce:

Společnost Cigar Point s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v níže uvedených odůvodněných případech:

 • zboží není momentálně skladem – bylo již vyprodáno
 • dojde k výrazné změně vstupní ceny zboží, která má vliv na prodejní cenu nabízeného zboží
 • v případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat prodávajícího, aby plnil ve smyslu přijaté a akceptované objednávky

 

V. Částečné vyřízení objednávky:

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky z důvodu, že zboží je již vyprodané či doposud nedodané prodávajícímu od dodavatele zboží, bude zbývající část objednaného zboží dodána objednateli (zákazníkovi) v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude objednatel (zákazník) vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

 

VI. Zrušení objednávky ze strany kupujícího – odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) – Storno objednávky ze strany kupujícího:

V souladu s § 1829 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.

Jedná se o tyto podmínky:

 • zboží musí být nepoužité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být zabalené v původním obalu (pokud to obal zboží umožňuje)
 • zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka bude snížena o dopravné, poštovné, apod., které hradí objednatel (zákazník).

Společnost Cigar Point s.r.o. upozorňuje objednatele (zákazníka), že zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku nebude přijato!!!

 

VII. Způsob dopravy:

Dopravu zboží zajišťuje pro společnost Cigar Point s.r.o. přepravní společnost PPL, Zásilkovna nebo jiný k tomu způsobilý přepravce. Za tím účelem je objednatel (zákazník) povinen v objednávce uvést platnou dodací a fakturační adresu, na které budete možno provést dodání zboží zákazníkovi. 

Dopravné po celé České republice je účtováno paušální částkou dle dopravce pro jednotlivou objednávku do 3 000 Kč s DPH. Při objednávce nad 3 000 Kč včetně DPH se poštovné neúčtuje.

 

VIII. Ceny:

Společnost Cigar Point s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

 

IX. Způsob platby:

Společnost Cigar Point s.r.o. akceptuje výlučně níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

 • Platba předem na účet společnosti Cigar Point s.r.o. na základě faktury, která bude zaslána prostřednictvím internetu na objednatelem (zákazníkem) uvedenou e-mailovou adresu
 • Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy
 • Platba platební kartou při osobním odběru zboží
 • Platba přímým bankovním převodem přes internetové bankovnictví
 • V hotovosti při osobním odběru na prodejně Cigar Point

Společnost Cigar Point s.r.o. si vyhrazuje právo nedodat zboží objednateli (zákazníkovi) v případě, že objednané zboží nebude plně uhrazeno společnosti Cigar Point s.r.o. objednatelem (zákazníkem) před jeho dodáním.

 

X. Záruka:

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu společnosti Cigar Point s.r.o. poskytuje společnost zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží objednateli (zákazníkovi).

 

XI. Reklamace:

Objednatel (zákazník) je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího kontakt@cigarpoint.cz. Pro oznámení reklamace můžete použít kontaktní email.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby objednatel (zákazník) prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy zejména fakturu, případně záruční list a jiné. Dále je nutné, aby objednatel (zákazník) v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má objednatel (zákazník) možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě s objednatelem (zákazníkem).

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením objednatele (zákazníkem). 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí objednatel (zákazník) uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

 

XII. Vrácení peněz na účet převodem

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet objednatele (zákazníka) budou finanční prostředky poukázány objednateli (zákazníkovi) po obdržení objednatelem (zákazníkem) podepsaného dobropisu.

 

XIII. Souhlas s používáním osobních dat

Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží objednatel (zákazník) souhlasí s tím, aby společnost Cigar Point s.r.o. údaje o objednateli (zákazníkovi) zpracovala a využila pro své interní a marketingové potřeby a to v souladu se zákonem 

Společnost Cigar Point s.r.o. je povinna s takovýmito osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.

 

XIV. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu jsou závazné od 1. 4. 2024.

 

Za společnost CIGAR POINT s.r.o. Jiří Vlasák

Používáme ověření věku Adulto